Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowny Pacjencie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) oraz ustawą o działalności leczniczej i ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informujemy Cię, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie adres: ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, adres strony internetowej: www.szpital-braniewo.pl, www.bip.szpital-braniewo.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Bornus, adres: Inspektor Ochrony Danych, Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, e-mail: iod@szpital-braniewo.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • Diagnoza medyczna i leczenie- podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej- podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Zapewnienie zabezpieczenia społecznego –podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz inne przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
  • Profilaktyka zdrowotna –podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług zdrowotnych, w szczególności przez lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i innych osób, które z mocy przepisów prawnych są upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Szpital przetwarza Twoje dane osobowe podane dobrowolnie i bezpośrednio przez Ciebie, jednakże podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie niemożność podjęcia procesu leczenia.

5. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczących zdrowia, Szpital jest upoważniony na mocy art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia i nie musi w tych przypadkach uzyskać Twojej osobnej zgody na ich przetwarzanie.

6. Twoje dane osobowe znajdujące się w dokumentacji medycznej są co do zasady przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych w tej dokumentacji ( z uwzględnieniem istniejących od tej zasady wyjątków ).

7. Dokumentację medyczną zawierającą Twoje dane osobowe udostępniamy Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie przez Ciebie upoważnionej a także organom i instytucjom upoważnionym na podstawie art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, masz również prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Szpital Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie
Data utworzenia:2022-06-01
Data publikacji:2022-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2265